تنظیم این نمونه دادخواست توسط خریداری کاربرد دارد که فروشنده پس از واگذاری ملک به وی سپس آن را به شخص دیگری هم می فروشد

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن ۱- اثبات مالکیت ۲- ابطال معامله فضولی ۳- پرداخت کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی ۲- تحقیق و معاینه محل ۳- عندالزوم شهادت شهود
 ریاست محترم …..

باسلام

با عرض سلام و تحیت به استحضار عالی می‌رساند: ۱- به گواهی مبایعه‌نامه عادی پیوست، اینجانب خواهان ………………… در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ تمامی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت دویست و بیست و دو متر و با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه فوق را از خوانده ردیف اول ……………. ، خریداری کرده و تمامی ثمن آن را نیز پرداخت نموده‌ام. ۲- اکنون که قصد تصرف در ملک خود و احداث بنای ساختمانی در آن را دارم، متاسفانه کاشف به عمل آمده است که فروشنده فوق (خوانده ردیف اول) پس از فروش شش دانگ ملک مذکور به اینجانب، در حالی که تمامی حق مالکیت نامبرده نسبت به ملک مزبور پس از وقوع بیع صحیح شرعی فوق، به بنده منتقل شده و خود نسبت به آن هیچ حقی نداشته است، از عدم حضور اینجانب در محل و عدم تصرف بنده در زمین فوق سوء استفاده نموده و ملک فوق الذکر را به‌صورت فضولی درتاریخ ………………… با بیع‌نامه عادی به خوانده ردیف دوم …………….. ، انتقال داده است. لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق و با توجه به اینکه: ۱- ملک مذکور دارای سند رسمی نبوده و اصولا املاک آن منطقه با سند عادی منتقل می‌شود. ۲- بیعِ صحیحِ شرعیِ واقع شده فیمابین اینجانب و خوانده ردیف اول با سند عادی صورت پذیرفته است. ۳- معامله فضولی فیمابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم نیز با سند عادی انجام شده است. اولا: مستند به نظریه شماره ۷/۵۳۹۷-۶۰/۱۲/۵ اداره حقوقی دادگستری و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹-۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش دعاوی اثبات مالکیت، با توجه به وقوع بیع صحیح شرعی فیمابین اینجانب و خوانده ردیف اول به استناد مبایعه‌نامه پیوست و عندالزوم شهادت شهود و جمع ارکان دعوای اثبات مالکیت، تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام و اثبات مالکیت اینجانب نسبت به زمین فوق با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه پیوست را دارد. ثانیا: با توجه به اینکه خوانده ردیف اول، ملک مذکور را به شرح فوق به‌صورت فضولی به خوانده ردیف دوم منتقل کرده است، بدینوسیله ضمن اعلام رد معامله فوق توسط بنده، به استناد مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر ابطال معامله فضولی فوق (یعنی معامله فیمابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم) را دارد. ثالثا: تقاضای الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مطلق خسارات دادرسی را دارد.

محل امضاء