نکته

  1. درصورتی که متصرف اقدام به ساخت بنا یا غرس اشجار نموده حتمن در قسمت خواسته قلع و قمع آن را بخواهید
  2. در صورتی که متصرف در حال دخل و تصرف در ملک از جمله احداث بنا می باشد حتمن درخواست دستور موقت هم بنمایید
  3. قبل طرح دعوی هم می توانید از طریق انجام دادخواست تامین دلیل، تصرفات متصرف را ثابت نمایید.
  4. همانگونه که از نام این دعوی مشخص است تصرف باید به نحو عدوان باشد یعنی به بیان ساده در صورتی می توان دعوی تصرف عدوانی مطرح کرد که متصرف با زور و غاصبانه مستولی شده باشد ولی اگر تصرف متصرف با اذن قبلی مالک بوده یا اینکه مستاجر باشد باید حسب مورد دادخواست تخلیه فوری یا تخلیه عادی مطرح نمایید.

 

 

برگ دادخواست به محاکم عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خوانده
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن
  1. تقاضای رفع تصرف و قلع و قمع بنا و اشجار مقوم به …….. ریال
  2. اجرت المثل ایام تصرف مقوم به ……. ریال
  3.  به انضمام کلیه خسارات قانونی
  4.  تقاضای صدور دستور موقت
دلایل ومنضمات دادخواست
  1. کپی مصدق سند مالکیت،
  2. معاینه محل و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس
 ریاست محترم دادکاه عمومی شعبه ….

 با سلام

به موجب سند مالکیت شماره ……………………..  پلاک ثبتی ………….. بخش ………….. واقع در …………………………. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرف عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا ی بدون مجوز خوانده و اجرت المثل ایام تصرف از تارخ ………….. لغایت صدور حکم به میزان ……… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس مورد استدعاست

محل امضاء