یک تبعه افغانستان در پاکستان مرتکب جرمی از جرایم علیه منفعت ایران می شود که در موارد جرایم مندرج در ماده ۵ ق.م.ا ذکر نشده است در صورت یافت شدن در ایران....


 ۳) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه با احتساب مجازات تحمل شده است.


 ۱) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه است ولی قابل مجازات نیست.


 ۴) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات مجدد نیست.


 ۲) در هر صورت در ایران قابل محاکمه و اعمال مجازات مجدد است.#پاسخ
 گزینه ۴ صحیح است. ر.ک به ماده ۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

* وقت شود که در ماده ۵ که در مقام اعمال صلاحیت واقعی است، حتی اگر مرتکب در خارج از ایران به طور کامل مجازات را تحمل کرده باشد، ایران در تعیین مجازات تعزیری میزان اجرا شده را محاسبه می کند در حالیکه ماده ۸ ق.م.ا اشاره دارد به اینکه «اگر شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود به جز جرایم مذکور در مواد قبل....» اولاً مشخص است که جرایم علیه منافع ایران خارج از موارد مندرج در ماده ۵ را مدنظر دارد و ثانیاً در این مورد دیگر جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ایران، قاعده ماده ۵ جاری نیست و قاعده مندرج در بندهای الف و ب ماده ۸ جاری است. بند الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در مح وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.