الف. نحله و اجرت المثل ایام زوجیت باهم قابل مطالبه نیستند
ب. نحله در ایام زوجیت قابل مطالبه نیست.
ج. نحله صرفا بعد فوت زن از طرف وراث قابل مطالبه نیست


+اگر اجرت المثل ایام زوجیت به زن تعلق نگیرد دادگاه می تواند با تحقق شرایطی مبلغی را تحت عنوان نحله برای زوجه تعیین کند
شرایط درخواست نحله :
۱.طلاق واقع شده باشد
۲.کار انجام گرفته شرعا به عهده زوجه نبوده باشد
۳.طلاق به درخواست زوجه نباشد
۴.طلاق بواسطه تخلف زن از انجام وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد
شرح مدنی دکتر  فرهاد بیات ص ۵۰۹
* براساس استفساریه صورت گرفته و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از واقع شدن طلاق در نحله همان صدور گواهی عدم سازش دادگاه می باشد