در تنظیم قرارداد خرید و فروش، فروشنده و خریدار بایستی با دقت اختیاراتی که در آینده برای فسخ معامله می توانند داشته باشند را در قرارداد بگنجانند و مواظب باشند که آن اختیارات را چشم بسته در قرارداد از خود سلب نکنند. به طور مثال گنجاندن خیار غبن (زیان) در قرارداد ممکن است به خریدار یا فروشنده این امکان را بدهد که با ادعای انجام معامله بیش تر یا کم تر از قیمت عرفی، معامله را فسخ کنند.