وقتی که از فردی طلبکار باشید، می توانید از دادگاه بخواهید اموال او را توقیف کند. یکی از این اموال طلب هایی است که فرد بدهکار از دیگران دارد و شما می توانید با شناسایی این طلب ها از قاضی بخواهید که پولی که طرف شما از دیگران طلب دارد را توقیف کند و به شما بدهد. اما این درخواست همیشه پذیرفتنی نیست. مثلا اگر فرد بدهکار به شما، مستأجر شخص دیگری باشد شما نمی توانید درخواست کنید که پول پیشی که به صاحبخانه اش داده است توقیف شود، مگر این که قاضی تشخیص دهد پول پیش یا همان ودیعه از شأن و نیاز عرفی فرد بدهکار بیشتر است.