خودزنی، خودکشی یا شروع به آن جرم نمی باشد و مجازاتی در پی نخواهد داشت.