فرزند خوانده از سرپرست خود ارث نمی برد ولی سرپرست می تواند تا یک سوم اموال را برای فرزندخوانده خود وصیت کند یا این که قبل از فوت به صورت رسمی اموالی را به او انتقال دهد.