اگر مردی همسر خود را سه مرتبه طلاق داده باشد و برای بار چهارم بخواهد به همسر خود رجوع و ازدواج نماید، این ازدواج از لحاظ قانونی غیر ممکن و حرام است. مگر اینکه زن به عقد دائم مرد دیگری درآمده باشد و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، جدایی اتفاق افتاده باشد.