در دادخواست طلاق از طرف مرد، زن می تواند اعتراض کند و پرونده به دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز برود، اما از آنجایی که حق طلاق با مردان است، این اعتراض تاثیری در نتیجه طلاق ندارد و در هر حال حکم طلاق به نفع مرد صادر خواهد شد و صرفاً مدت زمان طلاق را طولانی خواهد کرد.