اگر شخصی مالی را به بیش از یک نفر بفروشد اصطلاحاً معامله معارض کرده است. در این صورت اولین معامله قانونی است و بقیه معاملات باطل است. چنین عملی جرم است و برای فروشنده مجازات در پی خواهد داشت.