انتقال محکومان در حقوق جزای بین الملل و ایران
تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
قراین وامارات در حقوق کیفری ایران وانگلیس PHD
بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه
بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب)
بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستان
سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف( با تاکید بر فقه امامیه)
حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز
ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی PHD
اصل برائت و اماره جرمیت
حمایت کیفری از محیط زیست
معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران
روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی
روان شناسی در خدمت حقوق جزا
جرائم و مجازاتهای مالیاتی ۵۰ سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد
ماهیت حقوقی – سیاسی تروریسم با تاکید برجایگاه آن نسبت به ساختارهای قدرت PHD
بررسی فقهی-حقوقی وجرم شناختی فرزند کشی
بررسی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده
سیاست جنایی ایران درقبال بزهکاری کودکان ونو جوانان
تاثیر جرایم سازمان یافته بر مبانی حقوق کیفری ماهوی PHD
قرائت جرم شناختی موازین دادرسی عادلانه
فردی کردن مجازاتها درحقوق کیفری ایران
دفاع مشرو
رویکرد تقنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران PHD
حمایت کیفری ازحق مالکیت بر علایم تجاری
دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرشی بر قوانین و رویه قضایی
تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری
حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری بین المللی PHD
هدف از مجازاتها چیست؟
تاثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل
بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات
بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران
جرائم مالی کارمندان دولت” اختلاس- ارتشاء”

مبانی فلسفی حقوق جزا
تقلب و دسیسه در امور خدمت وظیفه عمومی
تحقیقیٍٍ پیرامون جرائم مطبوعاتی
رابطه علیت در ارتکاب جرم
دادرسی روستایی در ایران(خانه های انصاف)و بررسی تطبیقی با دادرسی روستایی در هند
مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
وظیفه ضابطان دادگستری و رعایت حقوق فردی
جرایم بازرگانی؛ از ماهیت تا پاسخ های کیفری با تاکید بر اسناد بین المللی
جرائم و مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات گاز کشور
بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه در جرایم علیه اشخاص
زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان
تحلیل مبنای دیه
استرداد مجرمین
بحث پیرامون جرائم احتکار و گرانفروشی
قضا زدایی وجایگاه آن در نظام کیفری ایران
حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران
سالم سازی محیط
بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی
صلاحیت دادگاههای نظامی ایران
مطالعه تطبیقی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران،مصر ولبنان(اهدائی)
جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران
وندالیسم در سیاست کیفری ایران
بررسی مجازاتهای اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی ولایحه قانون مجازاتهای ….
قرار نظارت قضایی؛ از مبانی تا جلوه ها (با تاکید بر حقوق کیفری ایران)
سیاست جنایی و الگوهای آن در چالش با توسعه نیافتگی و آثار آن با تاکید بر سیاست گذاری جنایی در ایران
سیاست گذاری جنایی: مبانی اصول راهبردی و مدل ها PHD
خودکشی مساعدت شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
زندان وتاثیرآن در تکرار جرم
مطالعه تطبیقی قتل از روی ترحم در حقوق ایران و انگلستان
جرائم بر ضد مصالح عمومی مملکت(خیانت -جاسوسی)
بررسی حدود اختیارات دادستان (در قانون اصلاح ق.ت.و.ع.۱۳۸۱)
بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان
قرارها در حقوق کیفری ایران
سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس- فرانسه

مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان
جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا

موانع قصاص نفس در شریعت اسلام
گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری….
نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل PHD
مسئولیت کیفری مقامات مافوق وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری PHD
آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران
ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و مصر PHD
شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق
مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی
وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان
معیارهای عادلانه دادرسی در اسناد بین المللی وحقوق داخلی
ایراد ضرب وجرح عمدی
قوانین حاکم بربلیس از صدراسلام تا حکومت اسلا می و مطالعه تطبیقی آن
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده
جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی
فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تحولات بعدی این قانون(۱۳۴۶-۱۳۰۴)
تحلیل وبررسی مفهوم فعل حرام از دیدگاه علمی و قانونی(ماده ۶۳۸ ق. م.ا.)
تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب
تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعرموضوع ماده ۳۶ اخیرالتصویب
بررسی تاثیر جنسیت بر ارتکاب جرم
اصل شفافیت در حقوق کیفری اقتصادی (اهدایی)
شهادت کذب وقسم دروغ وآثار مترتبه برآنها در حقوق
مباشرت و تسبیب در جنایات عمومی
پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
تاثیر مقررات مالی در قرار دادها
بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری
علل نقص آراء کیفری در مرجع دیوانعالی کشور در جرائم علیه اموال “سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی”
بررسی تحلیلی موانع مجازات
مطالعه تطبیقی اصول راهبردی سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی معمول در کشورهای غربی
سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی (مطالعه تطبیقی)
جعل اسناد در حقوق کیفری ایران
تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران
سیاست جنایی مشارکتی در اسلام
تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران
فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه
بررسی ومقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش باقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه تابعیت

موارد عدول از دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایران و کنوانسیونهای بین المللی
نهادهای متولی پیشگیری رشدمدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان
جلوه های رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در مقررات دادرسی کیفری ایران و سازمان ملل متحد
سنجش و مدیریت ریسک جرم PHD
رشد جزایی وجایگاه آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران وانگلستان
جرائم کامپیوتری
تروریسم سایبری PHD
اصول تعیین کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر
اعدام و مجازاتهای سالب آزادی و تاثیر آنها در پیشگیری از ارتکاب جرم
مطالعه حقوقی-جرم شناختی جرایم و تخلفات ورزشی با تکیه بر خشونت های ورزشی
اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه PHD
شهادت در حقوق جزای ایران
حقوق متهم در داد رسی کیفری بین المللی PHD
اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران
تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران وانگلیس (اهدائی داشگاه آزاد)
بررسی جزائیات در اسلام
بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
معماری وشهر سازی وارتباط آنها باجرم
جرم و فلسفه مجازات
تعارض قوانین جزایی در زمان
بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری
بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس
مطالعه مجازاتهای بدنی حدی قانون مجازات اسلامی در پرتو موازین حقوق بشر
پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری PHD
بررسی مقررات حاکم بر ضبط و نحوه اجرای آن در قرارهای تامین کیفری
مبانی فقهی و حقوقی جرائم شرب خمر و قماربازی
بررسی جرائم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری
دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه
بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی
همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال
هیات منصفه در فرآیند کیفری ایران و انگلستان
بررسی قتل و ایراد ضرب و جرح در حکم شبه عمد در قانون مجازات
قطعیت آراءوحق تجدید نظر خواهی درحقوق کیفری ایران ومقایسه با فقه واسناد PHD
رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران PHD
افترا و توهین و هتک حرمت

روش های گردآوری داده های جنایی با تاکید بر روش های مورد استفاده در انگلستان
مطالعه تطبیقی سیاست تسامح صفر در حقوق کیفری ایران و امریکا
جهانی شدن حقوق کیفری شکلی در جرایم سازمان یافته فراملی PHD
بررسی تطبیقی جرم انگاری در ایران،چین و سوئد( با تکیه بر جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق عمومی)
پیشگیری از جرم سازمان یافته براساس الگوی محیطی PHD
سن جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران
مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت ونهادهای عمومی PHD
جرائم ثبتی” اسناد و املاک” در حقوق کیفری ایران
تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
اکراه در قتل ومطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
بررسی ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(اذیت وآزار بدنی برای …
تعصب ناموسی ورابطه آن باجرم
تاثیر زمان ومکان در جرم ومجازات
سیاست کیفری ایران در قلمرو تخریب وتصرف عدوانی منابع ملی تجدید شونده
بررسی تطبیقی تفتیش وبازرسی منازل و اماکن وکشف آلات وادوات جرم در حقوق
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مطالعه تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران و استرالیا PHD
حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر
معیارهای جرم انگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلطPHD
نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در قتل عمد
بررسی مفهوم “تربیت وتنبه”نسبت به اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران
جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی
مطالعه تطبیقی جرمها وجریمه های مالیاتی در قوانین فعلی ایران واسلام
تکرار جرم
شروع جرم در حقوق جزای ایران
نظام پاسخ ها به بزهکاری اطفال در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل
علت شناسی جرم قاچاق کالا در پرتو نظریه های خرده فرهنگ مجرمانه (مطالعه ی موردی استان هرمزگان)
اجرای احکام کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اسناد حقوق بشر
حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر
اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی PHD
صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران
ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی
حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران، کانادا و اسناد بین المللی
موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران وانگلستان
نقد و تفسیر بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲
ضابطین دادگستری و نظامی
تامین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق جزای ایران
بزه دیدگی بیگانگان (بررسی موردی بزه دیدگی افغان ها در شیراز)
جرم انگاری سوءاستفاده ازقدرت در پرتوتعامل نظام حقوق بشروحقوق کیفریPHD
بزه دیده در فرآیند کیفری
تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس PHD
سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی

بررسی تحلیل از اقرار و آثار آن در امر کیفری
موانع مشارکت مردمی در سیاست جنایی ایران PHD
تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۸
احکام زنا در اسلام
بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق جزای ایران
کیفر در نظریه لیبرالیسم PHD
سیاست جنایی ریسک مدار در پرتو آموزه های حقوق بشر
حقوق و تضمینهای مربوط به مجرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیشگیری از جرم در قرآن کریم PHD
علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و بیهوشی)
راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیند کیفری PHD
مطالعه تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان
رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرایم علیه اموال
سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵
بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
استنطاق ( بازپرسی )
چالشهای قواعد حاکم بر جرائم سازمان یافته با موازین حقوق بشر(اسناد بین المللی و انگلیس)
مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران و انگلستان PHD
حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی
تاثیر استقلال قضایی بر تحقق عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران PHD
قضایی شدن اجرای احکام کیفری
جایگزین های زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷
قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم در حقوق کیفری با نگرشی بر نظام کیفری ایران و انگلستان
حمایت کیفری از اموال تاریخی- فرهنگی
خصوصی سازی عدالت کیفری PHD
تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD
تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD
جرم ایجاد مزاحمت در حقوق ایران و انگلستان و پیشگیری از آن
رابطه افکار عمومی و قانونگذاری جنایی

بررسی و تحلیل حقوقی مجازات های ثابت
جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران
اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین المللی کیفری، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران
جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی
جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی
فرآیندجرم انگاری شبیه سازی انسان در حقوق داخلی وبین المللی

جرم انگاری و اخلاق زیستی PHD
تعارض عرف حاکم بر عشایر خوزستان با مقررات کیفری ایران
نقش قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان PHD
مسئولیت جزایی و عوامل رافع آن
تحلیلی در باره خلافکاری کودکان و نوجوانان از نظر علل روانی و اجتماعی
تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران
حمایت از جنگلها و مراتع در قوانین کیفری ایران
ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
بررسی تطبیقی اجرای مجازات زندان در حقوق ایران و انگلستان
پرونده شخصیت
مجازات خدمات عمومی با رویکرد به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (اهدایی)
تورم کیفری
بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی
جرم هواپیما ربایی
جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران
نظام جرائم و مجازاتها در آیین یهود
مطالعۀ تاریخی- کیفر شناختی مجازات بدنی PHD
لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران
حوادث ناشی از عملیات ورزشی( تحلیل بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)
عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن
ناتوانان بزه دیده در پرتو رهیافت های جرم شناسی و قوانین کیفری در حقوق ایران و انگلستان PHD
مطالعه تطبیقی جرم سقط جنین در مذاهب پنجگانه
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق تطبیقی ( ایران و فرانسه)
قاچاق های گمرکی و رابطه آن با جرم
دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری
بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی: ضوابط و آثار PHD
سیاست تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مطبوعاتی
بررسی حقوق متهمین و محکومین زندان در حقوق ایران
بررسی تحلیل ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی
مطالعه تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه
مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت د ر جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران .
بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان
اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی
عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن
مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها
نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران
طرق شکایت از احکام و قرارها در حقوق کیفری ایران
جرم تخریب در حقوق جزای ایران
حمایت از اطفال بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان
مطالعه تطبیقی قلب سکه و جعل اسکناس در حقوق ایران و انگلستان
پولشویی ازمنظر حقوق جزای داخلی ومعاهدات بین المللی
تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم

الزامات مرتبط با پیشگیری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)
مطالعه ی مدل های دوگانه ی عدالت کیفری هربرت پاکر، با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران در پرتو آن مدل ها
بررسی تحلیل صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب
تجزیه و تحلیل مواد “۲۱۶ و ۲۱۷” قانون مجازات اسلامی
تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم با تاکید بر پیشگیری از وقوع آن
جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران
بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵
بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی
مباشرت، شرکت و معاونت در جرم کلاه برداری
قاچاق انسان
بحث در جرائم عمدی و خطئی
کیفر مرگ در نظام کیفری ایران ( گذشته و حال )
تاثیر رابطه ابوت بر جرم و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران واسلام
سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام
عدالت ترمیمی(مبانی وکنشگران) PHD
بررسی آراء صادره از دادگاه های عمومی ویژه اطفال از منظر آموزه های جرم شناختی بالینی
بررسی تطبیقی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی
نقش دادسرای دیوانعالی کشور در تشکیلات و سازمانهای قضایی ایران
تحلیل کیفرشناختی طبقه بندی زندانیان
انواع حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در قانون ایران و اسناد بین المللی
جایگاه یافته های جرم شناسی در نظام کیفری ایران
تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری ایران
عنصر مادی جرم PHD
سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران
رویکردی تطبیقی به جرم توقیف غیر قانونی(ایران وامریکا)
تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران
بررسی تطبیقی ارتشا در حقوق ایران، مصر و انگلستان
نقش ارتباط فردی در درمان بزه کاران
پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار در حقوق ایران
رکن مادی قتل عمد
شکنجه در قوانین ایران
مطالعه تطبیقی رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان PHD
تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
شرایط اجتماعی موثر در ارتکاب جرم
تحلیل عنصر خطای جزایی
صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاههای کیفری بین المللی
عذر برانگیختگی در قانون مجازات ایران و تفاوت آن با دفاع مشروع
بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران وانگلستان
بررسی ربا در مقررات کیفری ایران
مبانی عدالت جزایی وبررسی تطبیقی آن در حقوق ایران
مطالعه تطبیقی جرایم علیه اجرای عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بررسی جرائم ارزی در قوانین و مقررات ایران
توازن میان امنیت ملی و آزادی های فردی در مقابله با جرایم تروریستی PHD
اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران و انگلستان با تاکید بر ابراز ادله
مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بین المللی
بررسی مواد ۳و۴ قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل
مسئولیت کیفری بدون تقصیردر نظامهای حقوقی انگلستان وایران PHD
تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
تحولات اهداف مجازات ها در پرتو نظریه ریسک جرم
ضرورت جرم انگاری نابودی فرهنگی
مبانی تقسیم جرایم به حد و تعزیر
جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران

معاونت در قتل عمد
بررسی قتل هایی که سبب زوال عنصر قانونی جرم محسوب نمی شوند
رابطه علیت در انواع قتل
حمایت های کیفری از حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی
شرکت در قتل عمدی (در قانون مجازات اسلامی)
تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان با تکیه بر مقررات کیفری و رویه قضایی ایران
نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم
نقش غرائز در ازدیاد جرائم
بررسی فرایند جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا در حقوق جزای بین الملل
قتل شبه عمد در فقه اسلامی
آدم ربایی در حقوق جزای ایران
ضابطین دادگستری، وظایف و اختیارات آنان در حقوق کیفری ایران
جرایم علیه میراث فرهنگی در کنوانسیون های بین المللی حقوق ایران و امریکا
بررسی تروریسم هسته ای با تاکید بر کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای مصوب ۲۰۰۵
حمایت از کرامت انسانی در قوانین کیفری ایران (با تکیه بر یکی از مصادیق بارز آن)
سیر تحولات سیاست جنایی در قلمرو اجرای مجازات حبس
بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری
بررسی فقهی-حقوقی مسئولیت کیفری اطفال بزه کار
جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه
بررسی مبانی و آثار جرم شناختی تعلیق تعقیب
آثار ناشی از تغییر ارزش مورد معامله
تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری PHD
بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه
بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش
دعوی تصرف عدوانی
علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
عوامل روانی موثر در مجازات
جرائم ومجازاتها در حقوق رم باستان
تسبیب در جنایات
مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران
صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل احتلاف
مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
جایگاه مددکاری اجتماعی در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران (با تاکید بر رویه قضایی)
بررسی سیاست جنایی در خصوص اتانازی در ایران، هلند و استرالیا
جرائم ترک فعل کیفر نظامی ایران
حق دفاع متهم
سیر تحولی قانون ایران در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر
تخفیف مجازات درحقوق جزای ایران
جهل به قانون
کودک آزاری والدین
پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرم اعتیاد به مواد مخدر

نقد و بررسی قاضی تحکیم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه
تحلیل درباره قتل غیرعمد در حقوق ایران
مبانی فقهی وحقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران
تحولات اجرای اقدامات سالب آزادی در پرتو فن آوری اطلاعات و ارتباطات
اصلاح نظام زندانها و زندانبانی در پرتو تجارب و دیدگاههای زندانیان سابق
اصلاح وتربیت بزهکاران در حقوق کیفری ایران
مرگ سفید”مواد مخدر در ایران و انتقاد به مواد قانونی مربوط به آن
فرآیند اساسی سازی اصول راهبردی حقوق کیفری
اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی PHD
اثر جزایی مترتب بر اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه
حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران
سنجش وارزیابی انواع روشهای پیشگیری از جرم
مجازات نقدی در حقوق کیفری ایران
بررسی تطبیقی بزه کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ومصر
جرائم هواپیمائی
قتل خطئی محض
بررسی تطبیقی دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان
مجازاتهای باز دارنده در حقوق کیفری ایران
اعتراض فوق العاده در امور کیفری
مسئولیت کیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران
حمایت کیفری از حقوق و تکالیف خانوادگی
بررسی تحلیلی امر آمر قانونی در حقوق ایران
بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا” کشنده در حقوق کیفری
نقد وبررسی ماده ۱۳۹قانون تعزیزات
تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک
حقوق کیفری اطفال بزهکار و جهانی شدن PHD
اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران
حدود صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی خارج از قلمرو…
اصل برائت، مبانی و آثار آن در امور کیفری
جرائم ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی
نقش دلایل مادی از نظر فنی و قضائی در کشف و اثبات جرم
حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان و ویلز
تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران وحقوق بین الملل
حدود مسئولیت کیفری در قانون کیفری عمومی ایران موضوع مواد ۳۹ تا ۴۵
بررسی نظری جرائم گمرکی در سیستم کیفری ایران و مطالعه عملی آن در حوزه قضائی استان هرمزگان
ضرر و زیان ناشی از جرم
اصل تسریع در رسیدگی کیفری در حقوق ایران و انگلستان
قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران
حقوق متهمین و محکومین جرایم سیاسی (امنیتی) در حقوق موضوعه ایران و اسلام
بررسی مقررات دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قوانین ایران
پیشگیری از وقوع جرم در اسلام