پرونده شخصیت متهم، پرونده ای است که در جرایم مهمی که مجازات آن ها اعدام، قطع عضو، حبس ابد و … است، به دستور بازپرس در حین انجام تحقیقات باید تشکیل شود. دستور تشکیل پرونده را بازپرس به واحد مددکاری اجتماعی صادر می نماید و این پرونده حاوی مطالبی از جمله وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و گزارش پزشکی و روانپزشکی است.