Assignment of Benefit of Subcontracts to Owner in International EPC Contracts :
واگذاری منفعت قراردادهای فرعی به کارفرما در قراردادهای ای پی سی بین المللی:

در برخی موارد در قراردادهای ای پی سی ، مسئولیت های پیمانکاران فرعی از دوره اعلام نواقص ( DNP ) نیز فراتر می رود .

مانند مواردی که پیمانکاران فرعی مسئولیت نصب اسانسور و غیره را بر عهده داشته اند.

در این گونه موارد مسئولیت خود پیمانکار اصلی به اتمام رسیده است اما مسئولیت های پیمانکاران فرعی به قوت خود باقی است.

یک کارفرمای با تجربه به خوبی از اهمیت خدمات پیمانکاران فرعی بعد از ترک پیمانکاران اصلی اگاه می باشد.

در اینجا پیمانکاران اصلی باید اطمینان حاصل نمایند
که ایا در اسناد مناقصه حق واگذاری منفعت قرارداد فرعی به کارفرما درج شده است یا خیر.

اگر چنین شرطی درج نشده باشد، پیمانکاران باید برای حفظ منافع کارفرمایان بعد از ترک پروژه ، در اسناد قرارداد خود با پیمانکاران فرعی ، موضوع انتقال منافع به کارفرمایان را بگنجانند.