باید توجه داشت در عقد مضاربه سرمایه باید وجه نقد باشد و وجه نقد یعنی همان وجه رایج کشور که در شرایط زمانی ممکن است متغیر باشد.