ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌ باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.
تبصره- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (1/5٪) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌ باشد و از محل وصولی‌ های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌ های تکلیفی و علی‌الحساب‌ های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌ مدت مزبور جاری خواهد بود»