برای مطالبه سفته بایستی توجه داشت که:

1- دارنده سفته بایستی در سررسید، وجه سفته را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت سفته، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند.
نکته 1- اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.
نکته 2- واخواست اعتراض رسمی نسبت به سفته ای که در سررسید پرداخت نشده است و علیه صادر کننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود.
نکته 3- در واخواست رونوشت کامل سفته که به وسیله واخواست کننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود.
نکته 4- واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه «یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت» تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود و پس از چسباندن تمبر به مبلغ 2 درصد خواسته صورت می گیرد.
نکته 5- هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود.

2- برای استفاده از مسؤلیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نمادید اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.

3- دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند، در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد، دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
نکته - چنانچه سفته واخواست شده باشد برای صدور قرار تأمین خواسته نیاز به تودیع خسارت احتمالی نیست.