شرایط شکایت کیفری چک بدین شرح است:

شاکی باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ سررسید چک، به بانک مراجعه و در صورت عدم کفایت موجودی برای دریافت گواهی عدم پرداخت چک، اقدام کند و نیز تا 6 ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک، اقدام به شکایت نماید.

شکایت کیفری در چک را فقط علیه صادر کننده میتوان مطرح نمود و در فرآیند شکایت کیفری چک، کسانی که ظهر چک «پشت چک» را امضا کرده اند،مسئولیتی ندارند.

واگذار نمودن چک به دیگری، قبل ازگواهی عدم پرداخت چک، وصف کیفری چک را زائل و چک را اصطلاحاً حقوقی نمی کند؛ اما اگر پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک را انتقال دهید، چک وصف کیفری نداشته و حقوقی خواهد شد.

مواردی که صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:
1- ثابت شود چک سفید امضا داده شده است.
2- در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد.
3- چک بابت تضمین باشد.
4- وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است.
5- چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد.