فرق مسئولیت ظهرنویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته در متفاوت است بدین شرح که مستفاد ازمقررات مواد قانون تجارت و «رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/03/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری «چک و سفته» تفاوت وجود دارد زیرا :

1- اسناد تجاری «چک و سفته» به صرف ظهرنویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهرنویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری «چک و سفته» از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .

2- شرط استفاده دارنده سند تجاری «چک و سفته» از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن مواد می باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.

3- ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری «چک و سفته» مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری «چک و سفته» مسئولیت تجاری دارند در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری «چک و سفته» محکوم می شوند.