هنگام نگارش چک به قواعد حقوقی و اصول کارشناسی آن توجه کنید از جمله این موارد:
1- تاریخ و مبلغ چک را حتماً، هم به حروف و هم به عدد بنویسید .

2- بر روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای پوشانده و با ناخن روی آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب ، جوهر را از روی چک جدا کند .

3- هرگز در هنگام نگارش چک، خودکارتان را عوض نکنید «حتی دو خودکار همرنگ» چرا که جاعل بعداً می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است .

4- یک اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است . هرگز از خودکار کسی که می خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید . .

5- اگر زیاد چک مینویسید از قلمی منحصر بفرد با رنگی خاص استفاده کنید .«رنگ مشکی و رنگ آبی براحتی قابل ساخت و جعل است»

6- یکی از اشتباهات رایج در نگارش چک این است که قسمتی از متن چک را به طرف مقابل می سپاریم تا بنویسد . بعنوان مثال چک را جهت درج مبلغ و امضا به شما می دهد و یا پس از درج مبلغ چک  از شما خواسته می شود آن را امضا نمایید .

7- در صورتی که چک خط خوردگی ندارد ، حتما درج نمایید «بدون خط خوردگی» و در صورتی که دارای خط خوردگی است حتماً ، میزان و موارد خط خوردگی را در پشت چک کامل توضیح دهید .

8- در صورت عقد قرارداد ، حتماً مبلغ ، تاریخ و شماره چک را در قرار داد درج کنید.

9- بعضی از چک ها  دارای 2 امضاء بوده «حتما دو نفر باید امضا کنند» و یا بدون مهر فاقد اعتبارند «معمولاً در شرکت ها» پس مراقب باشید.

10- هرگز چک را جهت اصلاح، تعویض و ... در اختیار ، صادر کننده قرار ندهید چرا که در اختیار داشتن چک توسط صادرکننده به معنای پرداخت دین است .