ضمانت در پشت چک بدین شرح است:

پشت‌ نویسی انواع مختلفی دارد و به نیت‌ هاای مختلف انجام می‌ شود. بیشتر پشت‌ نویسی یک چک با هدف انتقال انجام می‌ شود یعنی امتیازات یک چک با پشت‌ نویسی به فردی دیگر منتقل می‌ شود اما موارد دیگری هم وجود دارد که پشت‌ نویسی با آن اهداف انجام می‌ شود؛

یکی از آن موارد ضمانت است.

یعنی وقتی که در یک معامله به ضامن احتیاج باشد، فردی پشت چک را امضا و ضمانت می‌ کند که در صورت عدم‌ پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده آن، پرداخت مبلغ چک را برعهده می‌ گیرد. وقتی ضامن، پشت چک را امضا می‌کند دیگر هیچ امتیازی به فرد دیگر منتقل نمی‌ شود. بیشتر اوقات این پشت‌ نویسی زمانی انجام می‌شود که اعتبار صادر‌کننده چک برای دارنده آن مورد تایید نباشد و دارنده برای حصول اطمینان، تقاضا ‌کند شخص ثالثی به عنوان ضامن پشت چک را امضا کند. اما آن‌ چه افراد بیشتر با آن آشنا هستند همان پشت‌ نویسی به‌ منظور انتقال است.