1- اصل 25 قانون اساسی منع بازرسی و تجسس غیر قانونی

2- اصل 32 قانون اساسی منع دستگیری غیر قانونی افراد

3 - اصل 36 قانون اساسی منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح

4 - اصل 37 قانون اساسی اصل برائت

5- اصل 38 قانون اساسی ممنوعیت شکنجه

6- اصل 39 قانون اساسی ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر,بازداشت,زندانی یا تبعید شده

7 - اصل 166 قانون اساسی مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها

8 - اصل 167 قانون اساسی تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم

9- اصل 169 قانون اساسی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی