آیین نامه عبارت است از مقرراتی که برای تسهیل اجرای قانون و تشریح آن توسط مرجعی که در قانون پیش بینی شده است وضع می شود و در قدیم با عنوان نظامنامه شناخته می شده است.