از آنجایی که مستمری بازماندگان متوفی جزء ارثیه محسوب نمی شود بنابراین به صورت مساوی بین بازماندگان تحت تکفل تقسیم می شود و نه بر اساس سهم الارث آنها.