شیربها که به عنوان یک سنت در بعضی از مناطق ایران مرسوم است «نه در کل ایران» در قوانین ما هیچ حکمی ندارد یعنی  یک تکلیف یا حق قانونی نیست تا بتوان شرایط آن را به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار داد.

با این حال، اگر بخواهیم این سنت یا رسم را از همان زاویه و از منظر یک توافق یا قرارداد خصوصی ارزیابی کنیم، به نظر می رسد خانواده دختر حق نداشته باشد مبلغ شیربهایی که داماد به منظور تامین جهیزیه دختر به آنها می دهد را صرف اموری غیر از این کار کند، به نحوی که به کیفیت جهیزیه دختر مورد نظر لطمه بخورد.

البته این نظر را براساس قواعد اخلاق و منطق می گوییم، و گرنه باز هم تاکید می کنیم که قانون درباره اصل شیربها حرفی نزده تا بتواند یا بخواهد درباره حواشی آن حکمی بدهد.