مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی خانواده شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده است ولی در فرض این سئوال با توجه به نظریه مشورتی قوه قضاییه در خصوص دعاوی مطالبه اجرت المثل دادگاه خانواده خواهد بود این نظریه مشورتی برای علاقه مندان تهیه شده است.

سئوال:
برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به اجرت‌ المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌ المثل در صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده می­باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف «مصوب ۱۳۹۴» نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.