مرد از زن در صورتی که فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد یک چهارم ارث می برد و اگر زن بمیرد و وارثی نداشته باشد تمام ترکه به شوهر به عنوان ارث تعلق می گیرد.
زن از مرد در صورتی که فرزند نداشته باشد 1/4 «یک چهارم» ارث می برد و در صورتی که مرد فرزند داشته باشد 1/8 «یک هشتم» ارث می برد و اگر شوهر بمیرد و وارثی نداشته باشد زن همان نصیب خود را می برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وارث، به دولت تعلق می گیرد و چنانچه مرد چند همسر داشته باشد میزان ارث بین همه آنها تقسیم می شود یعنی با وجود دو زن و وجود فرزند هر کدام یک شانزدهم ارث می برد.