به طور کلی ممنوع الخروج شدن اشخاص می تواند 5 دلیل داشته باشد که عبارتند از:

1- بدهکاران قطعی مالیاتی

2- بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی از مراجع قضایی یا صدور اجرائیه توسط اداره ثبت بدهی آنان احراز گردد.

3- افرادی که در خارج از ایران به دلیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و... دارای سوء شهرت باشند.

4- اشخاصی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی صالح مخالف با مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.

5- اشخاصی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور به اجازه و اراده افراد دیگری مانند پدر، شوهر و... محول شده است.