1- دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که مردم می توانند برای رسیدگی شکایات، مشکلات و پرونده‌های قضایی خود و در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی که باشد به آنجا مراجعه نمایند و از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه نموده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

2- شورای حل اختلاف «ویژه امور بهداشت» که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ٢٠ میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت آن می باشد.

3- سازمان نظام پزشکی کشور که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت پزشک به صورت دائمی را شامل می شود.
در این خصوص نظریه پزشکی قانونی اهمیت به سزایی دارد و مبنای اکثر احکام صادره نیز همین نظریه کارشناسی است.