طبق قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، وارد کننده گان، تولید کننده گان و توزیع‌ کننده گان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌ مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند و استفاده‌ کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌ محکوم می‌گردند.
حمل ، نگهداری ، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می گردند.