دادگاه اجرا کننده رأی به تقاضای ذینفع قرار ممنوع الخروج بودن را صادر میکند و این قرار تا زمان اجرا شدن رأی یا اثبات اعسار  و سپرد تأمین مناسب و یا محقق شدن کفالت به قوت خود باقی است این موضوع در خصوص مهریه و مرد نیز صادق است.