دیه جزئی از دارایی اشخاص است لذا قابلیت توقیف را دارد و حتی همسر شخص می تواند دیه را توقیف و به عنوان مهریه  و... مطالبه نماید.