سابقاً افراد برای املاک متعددی که داشتند و به اجاره واگذار نمی کردند، مالیات نیز پرداخت نمی نمودند و این در حالی است که مطابق قانون جدید، چنانچه ملکی بیش از یک سال خالی بماند مشمول مالیات خواهد شد و این مالیات بر حسب مدت خالی ماندن ملک متفاوت و بدین شرح است:

1- سال دوم معادل یک دوم مالیات بر اجاره ملک
2- سال سوم معادل مالیات بر اجاره ملک
3- سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات بر اجاره