طبق قانون حمایت از خانواده جدید تغییراتی در خصوص مهریه پیش بینی شده است...

1- مهریه کمتر از 110 عدد سکه بهار آزادی که در این صورت باید تمامی مهریه پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت امکان جلب وجود دارد.

2- مهریه بیشتر از  110 عدد سکه بهار آزادی در این صورت فرد مکلف به پرداخت همین تعداد است و در صورت عدم پرداخت امکان جلب وجود دارد و نسبت به مازاد آن در صورت تمکن مالی فرد قابلیت دریافت خواهد داشت و نمی توان نسبت به همین مازاد از جلب استفاده نمود.