خیلی از اشخاص به بهانه دفاع از خود در مقابل تجاوز اقدام به حمل شوکر و گاز اشک آور می کنند حال آنکه حمل ونگهداری گازهای بی ‌هوش کننده و بی ‌حس کننده بدون مجوز جرم است و برای حمل و نگه داری گازهای بی ‌هوش کننده و بی ‌حس کننده از شش ماه تا دو سال حبس و برای حمل و نگهداری شوکر مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.
البته شوک دهنده‌ها و شوکرها به هرنوع وسیله ای گفته می‌شود که انواع انرژی الکتریکی و غیر آن را به  شوک به بدن انسان وارد می‌ کند و فرد را دچار بی حرکتی و ناتوانی موقت می‌کند.