براى حضانت و نگهدارى طفلى که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند، مادر تا  سن ٧ سالگى «فرقى بین دختر و پسر نیست» اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
پس از این سن هم در صورتى که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت غبطه و مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود.

لازم به ذکر است که دختر تا سن  ٩ سالگى و پسر تا سن ١٥ سالگى در حضانت والدین است پس از گذراندن مواعد و سنین بالا انتخاب اینکه باکدام یک از والدین زندگى کنند باخود کودک است.