خیر، در چنین مواردی قاضی دستور نخواهد داد و امکان ردیابی از طریق سیم کارت وجود ندارد.