حضور متهم در دادسرا برای تفهیم اتهام و دفاع از خود ضروری است ، اما غیبت او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نمی باشدو دادیار یا بازپرس موظفند که با بررسی ادله و مدارک دلایل درباره موضوع تصمیم بگیرند .اگر اقدامات دادسرا به نتیجه نرسد ، قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود درباره اتهام او تصمیم گیری می کند .