شما می توانید به دادسرای محل سکونتتان مراجعه و از ایشان تحت عنوان مزاحمت تلفنی و تهدید شکایت کنید. که براساس ماده 641قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی‌ دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات‌ خاص شرکت مخابرات‌، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه‌ محکوم خواهد شد.و چنانچه این مزاحمت تلفنی بر پایه تهدید نیز باشد، براساس ماده 669 همان قانون، شخص متهم به مجازات حبس و شلاق نیز محکوم خواهد شد .