حقوقی

درامورمدنی،خواهان وخوانده درهرمرحله ازدادرسی می تواننددعوای خودراازراه سازش خاتمه دهندلیکن این سازش بایددردفتراسنادرسمی یادادگاه تنظیم گردد.
اگرپس ازصدورحکم اعسارمعلوم شودشهودبه دروغ به نفع معسرگواهی داده اندشهودنیزبه حبس محکوم می شوند.
هرکس می تواندقبل ازطرح دعوادرمراجع قضایی حق خودرابا ارسال اظهارنامه ازدیگری مطالبه کند.
برای شکایت ازتصمیمات ودستورهای مقامات دولتی وشهرداری بایدبه دیوان عدالت اداری مراجعه شود.
درصورت مفقودنمودن چک،بایدفوری موضوع رابه بانک مربوط وسپس دادسرااطلاع دهید.
هریک ازورثه یاشخص ذی نفع می تواندازدادگاه گواهی انحصارورثه تحصیل نماید.
اخذگواهی انحصاروراثت برای تعیین ورثه می باشد.
برای درخواست تأمین بایدبه شورای حل اختلاف مراجعه شود.
اشخاصی که توانایی وکیل ندارنددرامورمدنی
می توانندازدادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند.
نفقه اولادبرعهده پدراست.
سرپرستی طفلی که پدرومادرش جدامی شوندتا۷سالگی برعهده مادراست.
درصورت فوت پدر،حضانت طفل بامادراست مگردرصورت عدم شایستگی.
فرزنددخترپس ازاتمام۹سالگی وفرزندپسرپس ازسن ۱۵سالگی درتعیین محل زندگی(نزدپدریامادر)مختار
است.
نفقه زن دائم برعهده شوهراست نفقه شامل:خانه،اثاثیه،غذا،لباس ودارو ودرمان است.
زن ناشزه یعنی زنی که تمکین نکندوتمکین یعنی اطاعت زن ازشوهردرادای وظایف زوجیت ،حسن معاشرت وسکونت درمنزل شوهراست.زن ناشزه نفقه ندارد.
زن بایددرمنزلی که شوهرش تعیین کندسکنی گزیندمگراینکه اختیارتعیین منزل درحین عقدبه زن داده شود.
درزمان عده طلاق که ۳ماه وده روزپس ازثبت طلاق است مردمکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.
اگرمادردرغیرمواردقانونی جنین خودراسقط کندبایددیه آن رابپردازد.
باتحقق یکی ازشرایط دوازده گانه واثبات آن دردادگاه زن
می تواندبااستفاده ازوکالت ضمن عقدنکاح بامراجعه به دادگاه خانواده وطی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
مردباداشتن همسر
نمی تواندزن دیگری اختیارکندمگربااجازه دادگاه.
اگرزوج بدون اذن همسرش جهیزیه اورابفروشدبرابرقانون مسؤول است زن
می تواندبه عنوان فروش مال غیرازمردشکایت کند.

 

بدانیدکه:
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.

بدانیدکه:
چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.

بدانیم که:
بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.