چک حقوقی

زمانی چک را میتوان از طریق کیفری پیگیری کرد که چک به روز صادر شده باشد و چک وعده دار یا طی قراردادی صادر نشده باشد.در صورتی که چک برای تضمین قردادی باشد این چک نیز فاقد وصف کیفری است.با توجه به عرف موجود در کشور چکها بیشتر وعده دار است.حال اگر چکی به روز صادر شود دارنده چک میتواند شش ماه از تاریخ چک و یا ظرف شش ماه از زمان برگه گواهی عدم پرداخت طرح شکایت کیفری چک نماید. در زمان طرح شکایت شاکی می تواند تقاضای تامین خواسته یا همان توقیف اموال و عدم خروج از کشور را از دادسرا تقاضا کند.

برای وصول چک از طریق اجرای ثبت باید این موضوع را بدانیم که صادر کننده چک اموال منقول و غیر منقول دارد و یا اینکه سفر خارجی انجام می دهد. در صورتی که به یقین رسیدیم که صادر کننده چک دارای اموال است و سفر خارجی انجام می دهد از طریق اجرای ثبت اقدام شود.در این مرحله اجرای ثبت اصل چک را گرفته و برای صادر کننده اخطاریه ارسال می کند اگر پرداخت صورت بگیرد مشکلی نیست ولی اگر پرداخت صورت نگیرد دارنده چک می تواند صادر کننده را ممنوع الخروج کرده و اموال وی را توقیف کند.

برای وصول چک از طریق حقوقی دارنده میتواند پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و طرح دعوی نمایند.در صورتی که از صادر کننده چک اموالی را می شناسند به دادگاه معرفی و تقاضای تامین خواسته نمایند.دادگاه نیز بدون اخذ وجهی اموال را توقیف می نماید.

آیا چک حقوقی زندان ندارد؟

+اگر حکم قطعی شود و بدهکار اقدام به پرداخت مبلغ محکومیت خود نکند، و نتواند اعسار خود را نیز ثابت کند، جلب و زندانی خواهد شد.