تنظیم اظهارنامه

در تمام مواردی که املاک را به ثبت می‌رسانیم، می‌بایست که اظهارنامه ثبتی تنظیم شود و مقدمه عملیات ثبتی اظهارنامه موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۲۲ آیین‌نامه قانون ثبت است؛ اما در دو مورد استثناء شده است و نیاز به تنظیم اظهارنامه ثبتی نیست که عبارتند از:
مورد اول:
اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است. برای صدور اسناد مالکیت این قبیل اراضی، مطابق ماده ۱۴۲ قانون ثبت، احتیاج به تنظیم اظهارنامه نیست و با نشر آگهی الصاقی نسبت به تحدید حدود این اراضی اقدام و پس از تطبیق با مجاورین، سند مالکیت به نام زارع صادر و تسلیم می‌شود.
مورد دوم:
دومین مورد اراضی که داخل محدودة شهری است و به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام شده و این زمین پیشینة ثبتی ندارد، در این صورت هم وفق بند ۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون زمین شهری، باید با رعایت حدود مجاوران، این زمین تحدید حدود شود و صورتمجلس تحدید حدود تنظیم گردد و سپس سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم بشود.