کدام چک ها قابل شکایت کیفری نیستند ؟

۱⃣ چڪ داراے سر رسید (وعدہ دار) یعنے چڪے ڪہ براے تاریخ آیندہ صادر شدہ باشد.

۲⃣ چڪے ڪہ اصولا بدون تاریخ صادر شدہ باشد.

۳⃣ چڪ سفید امضاء (چڪے ڪہ صادرڪنندہ،آن را فقط امضا ڪردہ و بقیہ متن چڪ را شخص دیگرے بعدا نوشتہ باشد.)

۴⃣ چڪے ڪہ در متن آن ، شرطے ذڪر شدہ باشد یا بہ موجب یڪ قرارداد یا توافق نامہ جداگانہ اے، مشروط باشد.

۵⃣ چڪے ڪہ بابت تضمین صادر شدہ باشد.

۶⃣ چڪے ڪہ بابت معاملات نامشروع مثل بهرہ (ربا) صادر شدہ باشد.

+این قبیل چڪها فقط از طریق حقوقے قابل مطالبہ هستند.