ماجرای تبهکارانی که با صحنه سازی قصد سودجویی از اشخاص و غالبا بیمه‌های خودرو را دارند ماجرای تازه‌ای نیست، از این رو در اخبار و جراید خوانده‌ایم که سودجویان در نقاطی که حادثه خیز هستند در کمین خودروها می‌نشینند و در اقدامی ناگهانی رانندگان را که پیش‌بینی چنین وضعی را نمی‌کردند غافلگیر می‌شوند.

و داستان از اینجا آغاز می‌شود که با اندک تاملی راننده پی به دسیسه تبهکاران میبرند اما اثبات این مسئله که تصادف ساختگی بوده است با توجه به مسائل فنی کار نسبتا دشواری به نظر میرسد.

امروز با ما باشید تا با بررسی دقیق ابعاد این موضوع پرده از حقایق پنهان پرونده‌های تصادف‌های ساختگی برداریم.

نکات مهم بررسی عواقب تصادفات ساختگی

  • تبهکاران در تصادفات ساختگی تحت چه عناوینی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند؟
  • چه مجازاتی در انتظار تبهکارانی است که به تصادفات ساختگی قصد اخازی از شرکت‌های بیمه دارند؟
  • درصورتی که در تصادفات ساختگی خسارتی اعم از جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد گردد جبران خسارت به عهده چه کسی خواهد بود؟

در قانون چه مجازاتی برای تصادفات ساختگی در نظر گرفته شده است؟

وفق ماده 61 از قانون بیمه اجباری مسوب 1395 هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود.

در صورتی که در تصادف ساختگی خودرو شخص ثالث آسیب ببیند چه مجازاتی برای تخریبگر در نظر گرفته شده است؟

وفق ماده 677 از قانون مجازات اسلامی: هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس درجه 5 (از شش ماه تا سه سال) محکوم خواهد شد.

از این روی صحنه سازان حادثه علاوه بر جبران خسارت به حبس نیز محکوم خواهند شد.

در صورتی که در تصادفات ساختگی جراحتی به اشخاص ثالث وارد گردد ضارب به چه مجازاتی محکوم میگردد؟

وفق ماده 614 از قانون مجازات اسلامی:

هر کس به صورت عمدی به دیگری جراحت یا ضربه‌ای وارد کندکه باعث ایجاد نقص یا شکستگی یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منجر به بیماری دایمی ‌یا از دست دادن یا نقص یکی از حواس پنج‌گانه یا زوال عقل شخص مضروب گردد در مواردی که قصاص میسر نباشد، از بعد عمومی چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا گستاخ شدن تبهکار و دیگر تبهکاران گردد وی به دو تا پنج سال حبس (حبس تعزیری درجه 5) محکوم خواهد شد و در صورت درخواست شخص زیان‌دیده مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.

در صورتی که شرکت بیمه‌گر از ساختگی بودن تصادف اطلاع حاصل نماید یا بدان تصادف مشکوک شود چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟

وفق ماده 15 قانون بیمه اجباری شخص ثالث: بیمه گر موظف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به جانشینی از زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به مجرم تبهکار که موجب خسارت شده است مراجعه کند.

طیق این ماده در صورت اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی سازنده تصادف ساختگی موظف به استرداد وجه دریافت شده به شرکت بیمه است.

 چنانچه شخصی به قصد به وجود آوردن تصادف ساختگی اقدام نماید و به واسطه‌ی عوامل خارجی عمل او به وقوع نپیوندد قابل مجازات است؟

شروع به جرم عبارت است از اینکه شخص قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند و وفق قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالث: شروع به جرم مندرج در ماده مذکور علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج (از مبلغ 8.000.000 میلیون تا 18.000.000 میلیون تومان) است.