• داشتن طلب مسلم و مستند به یکی از مدارکی که بدهی را ثابت می کند. از قبیل، رسید دریافت وجه، فیش واریزی، رسید کارت به کارت، چک یا سفته و برات، داشتن دو شاهد مبنی بر طلبکار بودن خواهان، اقرار خوانده.
  • سر رسید شدن بدهی و رسیدن موعد پرداخت وجه و استنکاف خوانده از پرداخت وجه.
  • ارسال اظهارنامه قانونی جهت مطالبه طلبی که مستند به اسناد تجاری نیست و یا اثبات مطالبه از ناحیه خوانده و استنکاف بدهکار.
  • دادخواست مطالبه وجه کمتر از دویست میلیون ریال در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد و بیش از این مبلغ در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

نمونه دادخواست مطالبه وجه

خواهان: مشخصات طلبکار یا طلبکاران در این ستون قید می‌شود.

خوانده: مشخصات بدهکار در این بخش قید می‌شود.

وکیل: در صورتی که دادخواست مطالبه وجه توسط وکیل مطرح می‌شود مشخصات وکیل خواهان در این بخش درج می گردد.

خواسته و بهای ان: مبلغ وجه مورد تقاض در این قسمت خواهد آمد به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات: در این بخش هر مدرکی که ثابت کننده طلب است قید می‌شود از جمله: رسید عادی، قرارداد فی مابین، استشهادیه شهود، اظهارنامه قانونی و پاسخ به اظهارنامه توسط خوانده در صورت وجود، فیش واریزی

متن نمونه دادخواست مطالبه وجه

ریاست محترم مجتمع قضایی…/دادگستری شهرستان…/ دادگاه عمومی بخش، محل اقامت خوانده و یا محل انجام تعهد

با سلام و احترام، با توجه به اینکه بر اساس دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، این جانب به شرح زیر از خوانده محترم طلبکار هستم، شرح دادخواست تقدیم می‌شود:

اول. به موجب یک فقره رسید عادی که شهود نیز ذیل ان را امضا نموده اند، مبلغ 111111111 ریال جهت تهیه مواد غذایی، در اختیار خوانده محترم قرار گرفت و مشارالیه مکلف شد ظرف ده روز اقلامی که در رسید قید شده است را به بنده تحویل نماید.

دوم. ذیل رسید مورد استناد، مقرر گردید در صورت عدم انجام تعهد، نسبت به استرداد مبلغ دریافتی به این جانب اقدام نماید.

سوم. با توجه به خلف وعده خوانده، با ارسال اظهارنامه قانونی، از وی انجام تعهد را خواستار شدم. در پاسخ به اظهارنامه قانونی، خوانده اقرار به دریافت وجه نمود ولی از پرداخت ان نیز استنکاف نمود.

چهارم. با توجه به اینکه شرط داوری تعیین شده بود و اینجانب در اظهارنامه ارسالی، عدم تمایل خود برای ارجاع به داوری را اعلام نمودم و خوانده نیز عدول از شرط داوری را پذیرفته است، با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ11111111 را به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه تا زمان اجرای حکم و پرداخت هزینه‌های دادرسی را دارم.

با احترام مجدد. خواهان( امضا)

متن فوق برای تنظیم دادخواست مطالبه وجه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما باید توجه داشت که نمونه دادخواست مطالبه وجه، فقط برای طرح چگونگی بیان موضوع دعوا به کار می رود. جهت مشاوره درباره تنظیم دادخواست مطالبه وجه و یا تهیه هرگونه لایحه در دعاوی مالی از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری استفاده فرمایید.

مراحل رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه

پس از تنظیم دادخواست مطالبه وجه بر اساس نمونه دادخواست مطالبه وجه که در بالا تقدیم شد، در تهران و مراکز استآن‌ها با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرها، به دفاتر دادگاه‌های عمومی حقوقی، نسبت به ثبت دادخواست اقدام می نماییم. هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی در دعوای مطالبه وجه پرداخت می‌شود و در دعاوی مطالبه وجه که خواسته کمتر از دویست میلیون ریال می باشد، دادخواست به شورای حل اختلاف تقدیم می‌شود.

پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه یا شورای حل اختلاف، دستور تعیین وقت رسیدگی در صورت تکمیل بودن دادخواست توسط ریاست دادگاه صادر می‌شود. با حلول وقت رسیدگی و حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین دادگاه در صورت اعلام ختم رسیدگی پس از جلسه اقدام به صدور رای می‌نماید.

در صورتی که خوانده در نشانی اعلامی شناخته نشود و یا خواهان امکان اعلام نشانی خوانده را نداشته باشد، درخواست دعوت خوانده از طریق نشر آگهر می‌نماید و با پرداخت هزینه نشر آگهی و ابلاغ وقت رسیدگی، وقت رسیدگی از طریق یکی از روزنامه های کثیر الانتشار، ابلاغ می گردد.