🔒ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی: «دادگاه» باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
اگر منظور از دادگاه در این ماده، قاضی دادگاه باشد، مصداق کدام دلالت است؟

الف: دلالت تنبیه
ب: دلالت ایما
ج: دلالت اقتضا
د: دلالت اشاره

🔓پاسخ: به خاطر وجود عبارت «منظور از» در متن این سوال، گزینه‌ی «ج» صحیح است؛ زیرا عبارت «منظور از»، کلیدواژه‌ی دلالت اقتضا است‌.


🔑🔑🔑کلیدواژه‌های دلالت اقتضاء
اگر در سؤالی این عبارات را دیدید، پاسخ آن سؤال «دلالت اقتضاء» است:
🗝منظور از،
🗝مقصود از،
🗝در تقدیر است،
🗝جا اُفتاده،
🗝حذف شده،
🗝اضافه کنیم،
🗝بیفزاییم.
 

💪 برای مطالعه ترفندهای بیشتر رجوع شود به: کتاب کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی