قرار توقیف و رفع آن قرار در رابطه با تاجر ورشکسته‌ای که خود را در اختیار اداره تصفیه نگذاشته است با کدام مرجع است؟

۱ – دادگاه – دادگاه  
                               
 ۲ – اداره‌تصفیه – اداره تصفیه

۳ – اداره تصفیه – دادگاه  
                       
 ۴ – دادگاه – اداره تصفیه

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫