1⃣ دادگاه برای یکبار و به میزان یک هفته مهلت خواهد داد .

2⃣دادگاه می تواند برای یکبار و به میزان یک هفته مهلت بدهد .

 3⃣دادگاه به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت خواهد داد .
 4⃣دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد .

جواب 👈گزینه ۴طبق ماده 287
اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.