🔹۱--قرارداد مغابنه اے باشد.

🔹۲--موضوع قرارداد ڪلی درذمه باشد.

🔹۳--مغبون از قیمت عادله آگاه باشد.

🔹۴--مغبون ڪننده،تفاوت قیمت را بپردازد.

پاسخ صحیح👈گزینه ۳ به استناد مواد  ۴۱۸ و۴۲۱ ق.م. و یادداشت ۴ ماده  ۴۱۶ ق.م

 خیار غبن در تمام اقسام عین اعم از عین ڪلے فی الذمه و کلے در معین و عین معین،جارے است. خیار غبن ویژه عقود مغابنه اے است نه مسامحه اے.(حاشیه ۴ ماده ۴۱۶) پرداخت ما به التفاوت قیمت،این خیار را ساقط نمےڪند چون خیارغبن،عیب اراده محسوب مےشود و قابل قیاس با بخش اخیر ماده  ۴۷۸ ق.م. ڪه مبناے آن لاضرر است؛ نمےباشد.اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله باشد مبناے این خیار ڪه رفع ضرر از مغبون است، منتفی مےگردد و خیار ساقط مےشود. (ماده ۴۱۸ ق.م) اصولاً فریب خورده حق رجوع به فریب دهنده را دارد.