الف) منافع از زمان عقد متعلق به خریدار می‌باشد.

ب) منافع از زمان تنفیذ متعلق به خریدار می‌باشد.

ج) منافع زمان بین عقد و تنفیذ به نسبت مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌گردد.

د) هیچکدام از عبارات فوق درست نیست.

💥ماده ۲۵۸ قانون مدنی اشعار دارد که منافع معامله فضولی پس از اجازه عقد، از روز تشکیل عقد(از ابتدا) منتقل می‌شود. از طرفی می‌دانیم بسیاری از اوصاف معامله اکراهی و فضولی مشترک هستند از جمله نبود رضایت و غیر نافذ بود هر دو عقد، که این امر باعث می‌شود در مقام سکوت قانون‌گذار بتوانیم برخی از احکام معامله فضولی را به معامله اکراهی سرایت دهیم از جمله حکم ماده ۲۵۸ قانون مدنی که ناظر به نظریه کشف حکمی می‌باشد. (یعنی از روز تنفیذ، عقد نفوذ می‌یابد و آثار عقد از همان روز تنفیذ به بعد ایجاد می شود ولی منافع از روز تشکیل و انعقاد عقد منتقل می‌گردد.)

☑️گزینه الف صحیح میباشد.